Έρχονται νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο μας;

Σύμφωνα με πληροφορίες του polisnews δύο νέοι Αντιδήμαρχοι αναμένεται να οριστούν από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο από τη νέα χρονιά.

Έχει προηγηθεί ο νέος νόμος 4647 που δημοσιεύθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καθιστά πλέον δυνατόν να ορίζονται άμισθοι Αντιδήμαρχοι «σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων». Οι Αντιδήμαρχοι αυτοί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47, «δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής».

 Με βάση τα παραπάνω, στον δήμο μας θα προστεθούν δύο νέοι άμισθοι Αντιδήμαρχοι αμέσως μετά τις γιορτές.

Αναμένοντας λοιπόν τις εξελίξεις και περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις του Δημάρχου για να επιβεβαιώσουμε το ρεπορτάζ μας.

Αναλυτικά το άρθρο 47 αναφέρει:
«Στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»