Ενημέρωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Α. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, έως την 19 Ιουλίου 2018 και δεν το χρησιμοποιούν, να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Δημοτικών Εσόδων- Περιουσίας, τηλ.213-2002846/848/895/862 email:esoda@dpapxol.gov.gr), προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας, ή να διαγραφούν οι οφειλές τους σε περίπτωση που αυτές έχουν βεβαιωθεί.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4555/19.07.2018 δηλαδή έως τις 18 Ιανουαρίου 2019.

Για την απαλλαγή ή διαγραφή των τελών καθαριότητας ενός ακινήτου απαιτούνται:

  1. Βεβαίωση διακοπής από τον αρμόδιο διαχειριστή  δικτύου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιούνταν

Επιπλέον εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί στο Δήμο τα τελευταία 7 χρόνια:

  1. Συμβόλαιο ακινήτου όπου περιγράφεται με σαφήνεια το εμβαδόν του ακινήτου μετά των βοηθητικών του χώρων και
  2. εφόσον υπάρχουν, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγής χρήσης του εν λόγω ακινήτου, που έχουν τακτοποιηθεί με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 ή  4495/2017

απαιτούνται και αυτά τα έγγραφα.

 

Β. Για ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958β.δ. (Α΄ 171)